Energiedirect - PSV acties | Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

De Grote Kersttrui Bingo


Op de actie van energiedirect.nl zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities

- Actie: Speel mee met De Grote Kersttrui Bingo. Win één van de PSV kersttruien.

- Deelnemer: een natuurlijk persoon

- Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website

- De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch)

- De Website: energiedirect.nl/psvacties

- Prijs: één PSV kersttrui

- Actievoorwaarden: deze voorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 3: Actie

De Actie bestaat uit drie actieweken. De eerste actieperiode loopt van vrijdag 29 november 2019 tot en met vrijdagochtend 6 december 12:00 uur 2019, de tweede actieperiode loopt van vrijdagmiddag 6 december 2019 12:00 uur tot en met vrijdagochtend 13 december 12.00 uur 2019 en de derde en tevens laatste actieperiode loopt van vrijdagmiddag 13 december 2019 12:00 uur tot en met vrijdagochtend 20 december 12.00 uur 2019 via de Website. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over of verwezen naar de verschillende actieperiodes en bijbehorende deadlines, gelden voornoemde tijdsvakken.

Deelnemers kunnen zich opgeven per vrijdag 29 november 2019 tot en met vrijdagochtend 6 december 2019, vrijdagmiddag 6 december tot en met vrijdagochtend 13 december en vrijdagmiddag 13 december tot en met vrijdagochtend 20 december 2019 via de Website.

Wanneer Deelnemers gedurende de eerste of tweede actieweek niet hebben gewonnen kunnen zij opnieuw meespelen.

De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.

De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.

Inzendingen, ontvangen na de deadline van vrijdagochtend 20 december 2019 worden niet in behandeling genomen.

Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie. Ook valt er niet met PSV te corresponderen over de uitslag en/of beoordeling.

Energiedirect.nl heeft het recht om alle Deelnemers één keer te benaderen per e-mail.

  Artikel 4: Verloop van de Actie

  Deelnemers dienen hun Inzending tot en met de gestelde deadline van vrijdagochtend 20 december 2019 in te dienen via het platform van energiedirect.nl

  De Deelnemers dienen hun emailadres achter te laten.

  Uit alle Inzendingen worden 1.050 willekeurige winnaars gekozen welke elk één Prijs ontvangen.

  De Organisatie kan ervoor kiezen om de (winnende) Inzendingen en de naam van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.

  De winnende Deelnemers worden via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld indien zij één van de Prijzen hebben gewonnen. Deze wordt op vrijdagmiddag 6 december 2019, vrijdagmiddag 13 december 2019 en vrijdagmiddag 20 december 2019 kenbaar gemaakt.

  Indien de winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigt, komt de Prijs te vervallen.

  De Deelnemers dienen de gewonnen kersttrui op te halen bij het Supportershome in het Philips Stadion gedurende de volgende momenten:

  Kersttrui ophalen

   Heb jij gewonnen? Kom dan je de kersttrui ophalen op een van de onderstaande locaties en tijdstippen.

   Locatie Supportershome Philips Stadion
   Woensdagmiddag 18 december 13:00 tot 17:00 uur.
   Donderdagavond 19 december 17:00 tot 21:00 uur.
   Vrijdagavond 20 december 17:00 tot 21:00 uur.

   Locatie hoofdingang 8 (in de vergaderruimte)
   Maandagmiddag 23 december 10:00 tot 15:00 uur.

   Locatie verkoopunit/container Philips Stadion (PSV fanplein)
   Zaterdagmiddag/avond 21 december 17:00 tot 20:00 uur
   Zaterdagavond 21 december (na de wedstrijd): 21:00 tot 22:00 uur

   Let op: om je kersttrui in ontvangst te nemen moet je het volgende laten zien:

   1. De email met het bingo nummer en het opgegeven emailadres
   2. Een geldig legitimatie bewijs

  Artikel 5: Deelnemen

  Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.

  Elke Deelnemer mag één Inzending per e-mailadres inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.

  Artikel 6: De Prijs

  Er zijn in totaal 1.050 PSV Kersttruien beschikbaar

  De 1.050 winnaars ontvangen per persoon 1 van de 1.050 PSV Kersttruien

  De winnaars worden bekend gemaakt via het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres.

  Deze Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.

  Aan het ontvangen van de Prijs zijn geen kosten verbonden voor de winnaar, met uitzondering van de kosten die de winnaar moet maken om de Prijs op te halen bij het Supportershome in het PSV stadion, zoals eventuele reiskosten

  Artikel 7: Verboden informatie

  Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:

  informatie die in strijd is met de goede zeden;

  informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

  informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

  Artikel 8: Aansprakelijkheid

  De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen. Bij het uitvoeren van de Prijs gaat de Winnaar akkoord met de huisregels die PSV hanteert.

  Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.

  De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.

  Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

  De Deelnemer geeft energiedirect.nl toestemming om indien hij/zij de Winnaar wordt, gebruik te mogen maken van het beeldrecht van de Deelnemer voor het uitzenden van de commercial.

  Artikel 9: Overig

  Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.

  Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.