Energiedirect - PSV acties | Actievoorwaarden

Zonder omwegen doelgericht.

Actievoorwaarden

Meet en greet met Cocu in Engeland

Actievoorwaarden

Op de actie van energiedirect.nl zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities

 • Actie: Win een reis en meet & greet met Phillip Cocu in Engeland
 • Actieperiode: Donderdag 27 februari tot en met zondag 1 maart 2020.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon.
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website
 • De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch)
 • De Website: psvacties.energiedirect.nl
 • Prijs: een verzorgde reis naar Derby County inclusief wedstrijdbezoek Derby County vs. Reading en een Meet & Greet met Phillip Cocu en overnachting t.w.v. 430 euro.
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.


Artikel 3: Actie

 • De actie loopt van donderdag 27 februari tot en met zondag 1 maart 2020.
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.
 • Inzendingen, ontvangen na de deadline van zondag 1 maart 2020 worden niet in behandeling genomen.
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.

Artikel 4: Verloop van de Actie

 • Deelnemers kunnen deelnemen tot de gestelde deadline van zondag 1 maart.
 • Uit alle Inzendingen worden twee (2) winnaars gekozen die de Prijs winnen.
 • De winnaar mag 1 introducé meenemen.
 • De Organisatie kan kiezen om de (winnende) Inzending van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.
 • De winnende Deelnemer wordt via het opgegeven telefoonnummer op de hoogte gesteld indien hij/zij de Prijs heeft gewonnen op maandag 2 maart 2020.
 • Indien winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigt, komt de Prijs te vervallen.

Artikel 5: Deelnemen

 • Het is voor eenieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is.
 • De winnaar óf de introducé van deze actie dient ten minste 18 jaar te zijn.
 • Introducés onder de 18 jaar zijn toegestaan, mits de winnaar 18 jaar of ouder is.
 • Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.

Artikel 6: Eén Inzending per Deelnemer

 • Elke Deelnemer mag één Inzending inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.

Artikel 7: De Prijzen

 • De prijs bestaat voor de winnaar en introducé uit:
 1. Een economy vlucht op dinsdag 17 maart vanaf Schiphol naar Birmingham, Engeland en retour vlucht op woensag 18 maart
 2. Tickets op de reguliere tribune voor de wedstrijd Derby County vs. Reading, aftrap 19.45 uur lokale tijd.
 3. Een Meet & Greet met Phillip Cocu na afloop van de wedstrijd.
 4. Een overnachting op een twee persoonskamer in een hotel in de buurt van het stadion met tenminste 3 sterren.

De winnaar wordt door energiedirect.nl persoonlijk geïnformeerd over de definitieve tijden. De winnaar moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs en/ of paspoort Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor nadere kosten tijdens het verblijf. Energiedirect.nl is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de reis. Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de Prijs. De winnaar is verplicht onderdeel uit te maken van het volledige reisgezelschap en kan zodoende geen eigen vluchten, wedstrijdtickets of hotelkamers boeken. Deze Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten. De datum voor deze Prijs staat vast en kan niet worden veranderd. Aan het ontvangen van de Prijs zijn (buiten het vervoer van en naar Schiphol) zijn geen kosten verbonden voor de winnaar. De kosten van eten en drinken en persoonlijke uitgaven tijdens de reis zijn voor eigen rekening.

Artikel 8: Verboden informatie

 • Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:
 • informatie die in strijd is met de goede zeden;
 • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.
 • Bij het uitvoeren van de Prijs gaat de winnaar akkoord met de huisregels die PSV hanteert.
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

Artikel 10: Overig

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.