Energiedirect - PSV acties | Actievoorwaarden XL Handdoek Hype

Actievoorwaarden XL Handdoek Hype

De laatste kans

Op de actie van energiedirect.nl zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities

Actie: XL Handdoek Hype

Actieperiode: Donderdag 3 september tot en met woensdag 9 september 2020

Deelnemer: een natuurlijk persoon.

Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website

De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch)

De Website: psvacties.energiedirect.nl

Prijs: Een PSV-spelershanddoek.

Actievoorwaarden: deze voorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 3: Actie

De actie loopt van Donderdag 3 september tot en met woensdag 9 september.

De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.

De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.

Inzendingen, ontvangen na de deadline van woensdag 9 september worden niet in behandeling genomen.

Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.

Artikel 4: Verloop van de Actie

Deelnemers dienen hun Inzending voor de gestelde deadline van donderdag

Uit alle Inzendingen worden in totaal 50 winnaars getrokken die de Prijs winnen.

De winnaar is niet verplicht om klant te zijn van energiedirect.nl met een leveringsovereenkomst PSV Energie.

De Organisatie kan kiezen om de (winnende) Inzending van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.

De winnende Deelnemer wordt na afloop van de actie per mail op de hoogte gesteld indien hij/zij de Prijs heeft gewonnen.

Artikel 5: Deelnemen

Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is en/of toestemming heeft van ouders/voogd.

Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.

Artikel 6: Eén Inzending per Deelnemer

Elke Deelnemer mag één Inzending inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.

Artikel 7: De Prijzen

De PSV Handdoek is beschikbaar in de volgende variaties: nummer 9, nummer 10 en nummer 12.

De waarde van de handdoek is 29,95 euro per stuk.

De afmeting van iedere handdoek is: 180cm lang bij 140cm breed.

De Winnaar krijgt zijn Prijs per post opgestuurd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.

Bij het uitvoeren van de Prijs gaat de Winnaar akkoord met de huisregels die PSV hanteert.

Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.

De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.

Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

Artikel 10: Overig

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via
psv@energiedirect.nl.