Energiedirect - PSV acties | Actievoorwaarden Concert John de Bever

Zonder omwegen doelgericht.

Actievoorwaarden Concert John de Bever

-

Actievoorwaarden

Op de actie van energiedirect.nl zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities

 • Actie: Privéconcert van John de Bever
 • Actieperiode: Maandag 21 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon.
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website
 • De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch)
 • De Website: psvacties.energiedirect.nl
 • Prijs: Een privéconcert van John de Bever.
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden


Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.


Artikel 3: Actie

 • De actie loopt van Maandag 21 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.


Artikel 4: Verloop van de Actie

 • Deelnemers dienen hun Inzending uiterlijk maandag 4 januari 2021 in te sturen.
 • Uit alle Inzendingen wordt 1 winnaar getrokken.
 • De winnaar is niet verplicht om klant te zijn van energiedirect.nl met een leveringsovereenkomst PSV Energie.
 • De Organisatie kan kiezen om de (winnende) Inzending van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.
 • De winnende Deelnemer wordt na afloop van deadline telefonisch benaderd.


Artikel 5: Deelnemen

 • Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is of toestemming heeft van ouders/voogd.
 • Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.


Artikel 6: Eén Inzending per Deelnemer

 • Elke Deelnemer mag één Inzending inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.

Artikel 7: De Prijzen

 • Een privéconcert van John de Bever op een nader te bepalen datum in de achtertuin of in het huis op het opgegeven adres van de Winnaar. De duur van het concert is nader te bepalen.
 • De datum wordt bepaald in overleg met de winnaar aan de hand van de RIVM-maatregelen en de door de gemeente van de Winnaar opgelegde beperkingen.
 • John de Bever brengt in ieder geval 'Kerst wordt altijd weer gevierd' ten gehore.
 • Het concert wordt volledig coronaproof georganiseerd.
 • Het is de winnaar niet toegestaan om meer mensen uit te nodigen dan op het opgegeven adres woonachtig zijn. De Organisatie heeft het recht het concert af te gelasten als blijkt dat hier niet aan is voldaan.


Artikel 8: Verboden informatie

 • Deelnemer staat ervoor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:
 • informatie die in strijd is met de goede zeden;
 • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.
 • Bij het uitvoeren van de Prijs gaat de Winnaar akkoord met de huisregels die het RIVM rondom het coronavirus hanteert. De Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de coronaregels van het RIVM door de Winnaar op zijn thuisadres.
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

Artikel 10: Overig

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.