3 DAGEN BAL MET
KONING CARNAVAL.

ONTMOET ROMARIO.

Op de actie van energiedirect.nl zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities

 • Actie: Ontmoet Romario 
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die ten tijde van deze Actie een klant is van energiedirect.nl met een leveringsovereenkomst PSV Energie 
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via het formulier op de Website 
 • De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch) 
 • De Website: psvacties.energiedirect.nl 
 • Prijs: 2 (twee) plekken voor het event op vrijdag 1 maart waarbij de deelnemer de mogelijkheid krijgt Romario te ontmoeten.   
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden 
 • Actieperiode: donderdag 21 februari 2019 t/m woensdag 27 februari 2019 
 • Actiedag: vrijdag 1 maart 2019  

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden. 
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

Artikel 3: Actie

 • Deelnemers kunnen zich opgeven vanaf donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 27 februari 2019 via de Website. 
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.   
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.  
 • Inzendingen, ontvangen na de deadline van woensdag 27 februari 2019 worden niet in behandeling genomen. 
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.  

Artikel 4: Verloop van de Actie  

 • Deelnemers dienen hun Inzending voor de gestelde deadline van woensdag 27 februari 2019 in te dienen via de Website.  
 • Uit alle Inzendingen worden 5 willekeurige winnaars gekozen die de Prijs wint.  
 • De Organisatie kan er voor kiezen om de (winnende) Inzending en de naam van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft. 
 • De winnende Deelnemer wordt via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld indien hij/zij de Prijs heeft gewonnen.  
 • Indien winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigd, komt de Prijs te vervallen.   

Artikel 5: Deelnemen

 • Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is. Tevens moet Deelnemer ten tijde van de Actie of gedurende de Actieperiode klant zijn van energiedirect.nl met een leveringsovereenkomst PSV Energie. Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten. 

Artikel 6: Eén Inzending per Deelnemer

 • Elke Deelnemer mag één Inzending per e-mailadres inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.  

Artikel 7: De Prijzen

 • De winnaar ontvangt zijn prijs in de vorm van een georganiseerde activiteit op vrijdag 1 maart 2019 in het Philips Stadion te Eindhoven, samen en tegelijkertijd met andere winnaars. Het vervoer van en naar het Philips Stadion is voor eigen rekening en risico van winnaar. 
 • Aan deelname aan deze actie zijn behoudens vervoer geen kosten verbonden voor de winnaars. 
 • Deze prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten. 
 • De prijs is naamsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Winnaar is eveneens verbonden de gast mee te nemen, welke hij reeds bij aanmelding heeft opgegeven voor deze actie. 
 • De datum voor deze Prijs staat vast en kan niet worden veranderd.  

Artikel 8: Verboden informatie

 • Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:  
 • informatie die in strijd is met de goede zeden; 
 • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;  
 • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.  

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

 • Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. 
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -de door haar, uitgekeerde prijzen; 
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; 
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde. 
 • het niet komen opdagen en/of het vroegtijdig verlaten van het evenement door Romario. 
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.   
 • Bij het uitvoeren van de Prijs gaat de Winnaar akkoord met de huisregels die PSV hanteert.   
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening. 
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.   
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.  

Artikel 10 : Event

De Winnaar en zijn introducée :

 • Mogen geen spullen meenemen die de veiligheid van mensen in gevaar kan brengen, waaronder maar niet beperkt tot messen of vuurwapens. 
 • Mogen geen foto’s of filmpjes voor commercieel gebruik te nemen van Romario voor, tijdens of na afloop van de Meet & Greet. 
 • Dienen te allen tijde de instructies van de Organisatie, de Carnavalsorganisatie, de Gemeente en politie direct op te volgen.  

Artikel 11: Overig

 • Op deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 • Deze actie is in lijn met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 
 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 • Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.  
 • Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing, zoals te vinden op onze website www.energiedirect.nl. 
 • Bij het niet naleven van de voorwaarden behoudt de Organisatie het recht om de Deelnemer toegang tot de Meet & Greet te ontzeggen.  

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.