MEET & GREET
DE PSV-SELECTIE.

DOE MEE EN WIN!

Op de actie van energiedirect.nl zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities 

 • Actie: PSV Meet & Greet
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die ten tijde van deze Actie een klant is van energiedirect.nl met een leveringsovereenkomst PSV Energie. Dit geldt ook voor personen die gedurende actieperiode PSV Energie klant worden. 
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website
 • De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch)
 • De Website: psvacties.energiedirect.nl
 • Actieperiode: de periode waarin PSV Energie klanten zich kunnen aanmelden. Voor deze actie betekent dat van woensdag 5 juni tot en met vrijdag 14 juni.   
 • Prijs: 150 (75 x 2) plaatsen voor de Meet & Greet op vrijdag 21 juni op de Herdgang in Eindhoven.
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

Artikel 3: Actie

 • Deelnemers kunnen zich opgeven per woensdag 5 juni tot en met vrijdag 14 juni 2019 via de Website.
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.  
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen. 
 • Inzendingen, ontvangen ná de deadline, worden niet in behandeling genomen.
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie. 

Artikel 4: Verloop van de Actie  

 • Deelnemers dienen hun Inzending uiterlijk op de gestelde deadline van vrijdag 14 juni 2019 in te dienen via de Website. 
 • Uit alle Inzendingen worden 75 willekeurige winnaars gekozen welke elk één Prijs ontvangen en ieder één introducé.
 • De Organisatie kan er voor kiezen om de winnende Inzendingen en de naam van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.
 • De winnende Deelnemers worden via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld indien zij één van de Prijzen hebben gewonnen. 
 • Indien de winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigt, komt de Prijs te vervallen. 

Artikel 5: Deelnemen 

 • Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is. Tevens moet Deelnemer ten tijde van de Actie of gedurende de Actieperiode klant zijn van energiedirect.nl met een leveringsovereenkomst PSV Energie. Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.

Artikel 6: Eén Inzending per Deelnemer 

 • Elke Deelnemer mag één Inzending per e-mailadres inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen. 

Artikel 7: De Prijzen 

 • Er zijn in totaal 150 (75 x 2) plekken beschikbaar voor de Meet & Greet op vrijdag 21 juni op de Herdgang in Eindhoven. 
 • Iedere winnaar (75 in totaal) mogen ieder één introducé meenemen
 • De winnaar óf introducé dient ouder te zijn dan 18 jaar.
 • De winnaars worden bekend gemaakt via het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Deze Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.
 • Aan het ontvangen van de Prijs zijn geen kosten verbonden voor de winnaar. Behalve het vervoer van en naar de Herdgang. 
 • De winnaar dient bij het bijwonen van de Meet & Greet de huisregels van PSV na te leven. 

Artikel 8: Verboden informatie 

 • Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat: 
 • informatie die in strijd is met de goede zeden;
 • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; 
 • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.  
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.  
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending. 

Artikel 10: Overig 

 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 • Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland. 


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.